GDPR

GDPR

Integritetsskyddspolicy Norsys Technology Aktiebolag

Integritet och dataskydd är viktigt för oss på Norsys Technology Aktiebolag 556401-3745 (nedan Norsys). Du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi behandlar dina personuppgifter i enligt med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (nedan Dataskyddsförordningen), och tillämplig nationell lagstiftning.

Denna integritetsskyddspolicy gäller för alla som någon gång kommer i kontakt med Norsys i egenskap av kund, leverantör, samarbetspartner eller liknande. I denna policy redogör Norsys för sin personuppgiftsbehandling och för vilka rättigheter du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Om inte annat anges så är det Norsys som har ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor kring denna policy eller andra frågor relaterade till dataskydd.

· Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Exempel på sådana uppgifter är personnummer, personliga e-postadresser, telefonnummer och dylikt, men även krypterade uppgifter kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. Alla uppgifter som kan identifiera en fysisk persons fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella och/eller sociala identitet är personuppgifter.

· Vad är en behandling av en personuppgift?

Med behandling avses varje handling som företas med en personuppgift. Det kan röra sig om allt från insamling och lagring, till ändring, användning eller radering. Det saknar betydelse om hanteringen sköts manuellt eller automatiserat.

· När samlar vi in personuppgifter om dig?

Uppgifter som du själv lämnar till oss

Vi behandlar personuppgifter som din arbetsgivare lämnar till oss eller som du själv lämnar till oss inför ingående av avtal och under avtalstidens gång. Uppgifter samlas in när du tar kontakt med oss per telefon, mail, vår hemsida, på mässor eller när vi kontaktar dig för ett samarbete.

Uppgifter från andra källor

I det fall vi för uppfyllande av våra skyldigheter enligt vårt avtal skulle behöva komma i kontakt med dig eller komplettera de personuppgifter vi har om dig, kan vi komma att behandla personuppgifter om dig som går att hitta på offentliga databaser, kunders och leverantörers hemsidor eller sociala medier. Detta är aktuellt om vi t.ex. märker att en kontaktuppgift du har lämnat till oss är felaktig. [JP1]

Vi kan även komma att samla in personuppgifter från en tredje part i det fall du har visat intresse för köp av våra produkter eller tjänster och har en överenskommelse med den tredje parten om att den tredje parten får förmedla dig som kund till leverantörer av de tjänster du söker.

Kategorier av personuppgifter som insamlas från tredje parter är:

  • Identitetsuppgifter: namn och titel/position.
  • Kontaktuppgifter: telefonnummer, e-post.

· Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna leverera och tillhandahålla våra tjänster och produkter i enlighet med vårt avtal med dig eller din arbetsgivare och för att kunna informera om nyheter och viktiga uppdateringar gällande våra produkter. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna ingå avtal med tredje parter, där de tredje parterna ska kunna ta del av dina kontaktuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig eller din arbetsgivare.

Dina personuppgifter måste vi även behandla för att uppfylla våra bokföringsrättsliga skyldigheter och för att bevaka dina eller våra rättsliga intressen.

· Vad har vi för laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter?

För att få behandla dina personuppgifter måste vi ha en laglig grund för detta. Vi behandlar dina personuppgifter på följande grunder:- Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har med dig eller din arbetsgivare.
- Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse, såsom vår bokföringsskyldighet.
- Då vi av marknadsföringsskäl har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att informera om nyheter och viktiga uppdateringar gällande våra produkter.

· Hur länge sparar vi dina uppgifter?[JP2]

Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för - exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av ett avtal med dig. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Personuppgifter som inte behövs i vår dagliga verksamhet avskiljs, om det är erforderligt med begränsad åtkomst. Personuppgifter som samlats in för marknadsföringsändamål raderas senast två (2) år efter insamlandet. Räkenskapsinformation sparas i tio (10) år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Kontaktuppgifter till personer i en kunds organisation eller hos en underleverantör sparas i två (2) år eller för den längre period då det fortfarande är nödvändigt att spara dessa uppgifter med anledning av vårt avtal. När vi avslutat ett samarbete arkiverar vi samarbetet och de personuppgifter som finns i handlingarna i två (2) år.

· Vilka kan vi dela dina uppgifter med?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra samarbetspartners som då får tillgång till dina kontaktuppgifter.

Våra samarbetspartners består framförallt vår externa huvudleverantör Minitab LLC samt inhyrda underkonsulter som hjälper oss att bedriva vår verksamhet och uppfylla våra avtalsrättsliga skyldigheter gentemot våra kunder.

Dina personuppgifter kan även komma att delas med andra samarbetspartners, såsom tjänsteleverantörer som tillhandahåller kundplattformer, molntjänster, mailtjänster och liknande som vi behöver för att kunna bedriva vår verksamhet. Dessa tjänsteleverantörer, vilket även inkluderar Minitab LLC, är våra personuppgiftsbiträden.

Vi ställer krav på våra samarbetspartners att de skyddar dina personuppgifter på ett adekvat sätt i enlighet med denna policy och Dataskyddsförordningen. Vi arbetar aktivt med uppgiftsminimering och delar inte mer personuppgifter än vad som är nödvändigt för att uppnå ändamålet med behandlingen.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter när så krävs till följd av lag eller myndighetsföreskrift med en utomstående tredje part som då är självständigt personuppgiftsansvarig. Detsamma gäller då Norsys måste dela dina personuppgifter med en tredje part då det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande och Norsys rättsliga intressen.

· Var behandlas dina uppgifter?

Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES. För det fall att vi använder oss av tjänsteleverantörer som överför dina personuppgifter till länder utanför EU och EES kommer vi att vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav, exempelvis genom att kräva garantier om att leverantören skyddar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler. Om du vill veta mer om vilka skyddsåtgärder vi vidtagit kan du kontakta oss. [JP3]

· Dina rättigheter

Rättelse och tillgång till dina uppgifter

När vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de uppgifter som du lämnat.

Du har också rätt att begära ett så kallat registerutdrag för att få reda på vilka personuppgifter vi har registrerade om dig.

Motsätta dig behandling

Du har rätt att motsätta dig behandling som vi utför på den lagliga grunden intresseavvägning d.v.s. där vi har angett att vi har ett berättigat intresse för behandlingen.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade hos oss. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsa behandling

Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas när så är möjligt. Om du begär sådan begränsning av behandlingen kan det dock leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden mot dig under tiden som begränsningen pågår.

Dataportabilitet

Om du själv vill kunna lagra och använda de personuppgifter vi behandlar om dig eller om du vill att dessa personuppgifter flyttas till någon annan personuppgiftsansvarig, har du rätt att få tillgång till personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Denna rättighet till överflyttning gäller bara personuppgifter du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycker eller med anledning av vårt avtal.

Rätt att lämna klagomål

Om du är missnöjd över sättet vi behandlar dina personuppgifter på ber vi dig att kontakta oss på kundtjanst@norsys.se

Du har också rätt att vända dig med eventuella klagomål till Datainspektionen.

· Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Norsys Technology AB
Box 226
133 36 Saltsjöbaden


Telefon: 08-718 05 80
Mail: kundtjanst@norsys.se

· Ändringar i integritetsskyddspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår Integritetsskyddspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på webbplatsen. Vid ändringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter kommer detta att kommuniceras till dig.

[JP1]Stämmer det eller ska vi ta bort detta stycket?

[JP2]Personuppgifter ska inte behandlas längre än nödvändigt. När syftet med behandlingen inte finns kvar ska uppgifterna raderas - om det inte finns en skyldighet att spara uppgifterna eller arkivera dem. Ett syfte med behandlingen kan vara att uppfylla sina rättsliga skyldigheter eller bevaka sina rättsliga intressen.

Vissa uppgifter ska sparas under en längre tid, exempelvis bokföringsuppgifter som enligt lag ska sparas i 7 år. Här har ni skrivit 10 år - varför?

I övriga fall måste man kunna motivera varför uppgifterna sparas under den tid man angett. En bra tumregel är att uppgifter inte ska sparas under mer än 2 år.

Ni får självklart behandla personuppgifter som är nödvändiga att hantera i ett pågående avtal. Se dock över era personuppgifter kontinuerligt. Kan vissa uppgifter rensas ut ska ni rensa bort den. Kan ni begränsa åtkomsten till personuppgifter i den dagliga verksamheten ska ni göra det. Ni får självklart inte ta bort personuppgifter om det kan hindra er för att tillvarata era rättsliga intressen om en tvist skulle uppstå.

Detta stycke bör vi nog diskutera vidare då du har angett 5 år efter avslutat samarbete och 10 år avseende bokföringsskyldigheten.

[JP3]Delar ni personuppgifter utanför EU? Jag tänker att Minitab är ett amerikanskt bolag?