Vilken mängd data behöver ni samla in för att kunna genomföra olika analyser?

13.09.2022

Med Minitab kan ni avgöra vilken provgruppsstorlek som behövs för att utföra enkla hypotestester, inklusive tester som bedömer urvalsmedelvärden, proportioner, frekvenser och andra parametrar.

Välj "stat - power and sample size" och välj vilken slags analys du vill genomföra. För att beräkna mängden data som ni behöver samla in för ett test, eller effektfunktionen av ett test, behöver du veta följande.

Standardavikelse

Effektfunktionen av ett test för urvalets medelvärden förutsätter att ni känner till urvalets standardavvikelse. Eftersom man vanligtvis inte vet om värdet på urvalets standardavvikelse, använd en historisk uppskattning eller standardavvikelse hos ett urval. Tex, om du vill veta ifall den genomsnittliga fyllnadsvikten för spannmålspaket är inom 0.5 oz från målet (20 oz) och standardavvikelsen för fyllnadsviken för denna maskin historiskt sett har varit 0.9 oz, så använder ni det värdet som urvalets standardavvikelse.

Storlek på en relevant skillnad

Detta värde är värdet på den minsta skillnaden mellan den faktiska urvalsparametern och det faktiska hypotesvärde som har praktiska konsekvenser för situationen. Det är oftast den skillnaden som du vill att hypotestestet att upptäcka. Tex kan en kvalitetsexpert besluta att en relevant skillnad mellan medelbredden på pluggar tillverkade av en maskin och målbredden ska vara 0.05 cm. En skillnad på mindre än 0.05 cm kommer inte att ha någon betydande effekt på användningen av pluggarna. Denna skillnad är också känd som grundareffekten, eller bara effekten.

För att kunna avgöra vilken provstorlek som behövs, behöver ni känna till standardavvikelsen, skillnadens storlek och måleffekten för testet. Om ni har begränsat med resurser och endast ett visst antal enheter tillgängliga för analysen, kan ni beräkna storleken på skillnaden som testet kan upptäcka, eller så kan ni avgöra effekten som är förknippad med den praktiska skillnaden som ni vill att testet ska upptäcka.

Vanligtvis görs en avvägning om effekt och storlekskrav på testgrupp efter tillgänglig tid och antalet resurser. Den optimala effekten eller provgruppsstorleken bestäms av huruvida det inkrementella värdet av förbättrad effekt kompenseras av kostnaderna för att erhålla ytterligare provenheter.

Läs mer om Minitab Statistical Software.

För mer info kontakta oss på NORSYS via denna länk.